Projekty Unijne

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty Unijne

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wdrożenie nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych  systemów techniki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Data: 2020-04-15

Wartość projektu:

930 495,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

340 425,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.7. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Projekt polega na nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez zakup robota spawalniczego.

Projekt prowadzi do wdrożenia 4 innowacji produktowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym/światowym.

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji procesowej, w związku z nową technologią spawania, która będzie wdrożona w wyniku realizacji inwestycji.
Ponadto w ramach projektu zostanie wdrożona innowacja organizacyjna. Potwierdzeniem skali innowacyjności jest analiza rynku, zaprezentowana w Bzines Planie.

Realizacja inwestycji prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym, czego potwierdzeniem jest analiza rynku, zawarta w Biznes Planie oraz w Listach intencyjnych od potencjalnych nabywców nowej grupy produktowej, dołączonych w ramach Załącznika 6.6.

Realizacja projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej w skali krajowej oraz międzynarodowej technologii wytwarzania innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, znajdujących wykorzystanie m.in. w budownictwie drogowym jako elementy zabezpieczające.

W związku z powyższym projekt jest komplementarny do szeregu inwestycji, realizowanych w ramach Strategii ZIT-SOM, mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie SOM.

Projekt prowadzi do współpracy w zakresie kooperacji z partnerami gospodarczymi z SOM oraz spoza SOM (województwo zachodniopomorskie).
Projekt przyczyni się w sposób znaczący do realizacji Celu strategicznego 2 Strategii ZIT SOM oraz znacząco do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Strategii ZIT: „Liczba wprowadzonych innowacji”, co zostało opisane w p. A.9.2 wniosku.

Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy – sekcja G wniosku. Wskaźniki produktu – sekcja E.1 wniosku. Projekt ma charakter stacjonarny i jest realizowany na terenie SOM.

Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data: 2019-07-09

Wartość projektu:

2 045 490,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

748 350,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Realizacja projektu polega na wdrożeniu produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest innowacyjnym w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej systemem Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują maksymalny poziom powstrzymywania T1/W2 (WN ? 0,8 m).
Zastosowanie tymczasowej bariery ochronnej o parametrach T1/W1 (WN ? 0,6 m) pozwoliłoby, w przypadku kolizji zmniejszyć przesunięcie bariery na przeciwległy pas ruchu o 0,2 m.
Na drodze szybkiego ruchu, przy tak wysokich prędkościach oraz tak dużym i wciąż rosnącym natężeniu ruchu dodatkowe 20 cm może zadecydować o tragicznym w skutkach wypadku lub jego braku.
Potwierdzeniem jest analiza rynku w Biznes Planie oraz opinie potencjalnych nabywców, dotyczące innowacyjności produktu, dołączone w ramach załącznika 6.6.

Projekt jest związany z wdrożeniem:

a) innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
b) innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji
c) innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze organizacyjnym.

Zadania:

  1. Nabycie środków trwałych: -Prasa hydrauliczna CNC -Przecinarka taśmowa CNC automat z wyposażeniem dodatkowym -Prasa mimośrodowa -Automat spawalniczy -Stół spawalniczy -Centrum tokarskie -Pionowe centrum obróbcze frezerskie -Urządzenie pomiarowe do produktów wytwarzanych (ramię pomiarowe)
  2. Zakup środka transportu: -Wózek widłowy 5 T
  3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: -Licencja oprogramowania do celów konstrukcyjno – produkcyjnych -Licencja oprogramowania dla centrum tokarskiego oraz pionowego centrum obróbczego frezarskiego Szczegóły- p. D.3, G Wniosku. Wskaźniki produktu, źródła danych oraz sposób pomiaru – p. E.1 wniosku.


Miejsce realizacji: Szczecin, woj. zachpom.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2020.

Projekt badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa "GP" Sp. z o.o. prowadzący do wdrożenia w działalności gospodarczej innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data: 2017-10-23

Wartość projektu:

2 251 569,40 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

731 447,20 zł
(426 000,00 zł wykorzystano)

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych przez wnioskodawcę, prowadzących do wdrożenia w działalności gospodarczej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1, która jest innowacyjnym w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej systemem Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują maksymalny poziom powstrzymywania T1/W2 (WN <= 0,8 m).
Zastosowanie tymczasowej bariery ochronnej o parametrach T1/W1 (WN<=? 0,6 m) pozwoliłoby, w przypadku kolizji zmniejszyć przesunięcie bariery na przeciwległy pas ruchu o 0,2 m.
Na drodze szybkiego ruchu, przy tak wysokich prędkościach oraz tak dużym i wciąż rosnącym natężeniu ruchu dodatkowe 20 cm może zadecydować o tragicznym w skutkach wypadku lub jego braku.
Potwierdzeniem w/w tezy jest analiza rynku przedstawiono w Agendzie Badawczej oraz opinie dotyczące innowacyjności produktu, dołączone w ramach załącznika 6.6.

Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia zadań, szczegółowo opisanych w p. G.1.1 wniosku oraz SW:

1. Opracowanie modelu Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1;
2. Testowanie prototypu Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 warunkach rzeczywistych wraz z opracowaniem urządzenia montażowego dla bariery;
3. Badanie Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny pod kątem spełniania parametrów ASI oraz THIV;
4. przygotowanie do uzyskania patentu dla Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1.

Ponadto w ramach projektu planowane jest ponoszenie kosztów pośrednich w formule zryczałtowanej.
Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał badawczy oraz techniczny do realizacji projektu w części przypadającej na wnioskodawcę (zadanie nr 2).
Projekt obejmuje eksperymentalne prace rozwojowe od poziomu VII gotowości technologicznej.

Wdrożenie innowacyjnej w świecie technologii produkcji amortyzatora zderzeń dla prędkości 100 km/h

Data umowy: 2013-05-16

Wartość projektu:

1 517 820,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

616 500,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach i profili stalowych

Data umowy: 2012-01-26

Wartość projektu:

3 640 690,62 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

1 664 053,11 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania nowoczesnych systemów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data umowy: 2009-12-31

Wartość projektu:

3 111 111,69 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

1 225 513,86 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Wdrożenie innowacyjnych technologii spawania i zgrzewania w procesie produkcji elementów techniki bezpieczeństwa drogowego

Data umowy: 2009-05-21

Wartość projektu:

1 017 913,37 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

294 800,95 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013