Projekty Unijne

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty Unijne

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych  systemów techniki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Data:

2020-04-15

Wartość projektu:

930 495,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

340 425,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.7. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Projekt polega na nowoczesnej technologii spawania prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzez zakup robota spawalniczego.

Projekt prowadzi do wdrożenia 4 innowacji produktowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym/światowym.

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji procesowej, w związku z nową technologią spawania, która będzie wdrożona w wyniku realizacji inwestycji.
Ponadto w ramach projektu zostanie wdrożona innowacja organizacyjna. Potwierdzeniem skali innowacyjności jest analiza rynku, zaprezentowana w Bzines Planie.

Realizacja inwestycji prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym, czego potwierdzeniem jest analiza rynku, zawarta w Biznes Planie oraz w Listach intencyjnych od potencjalnych nabywców nowej grupy produktowej, dołączonych w ramach Załącznika 6.6.

Realizacja projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej w skali krajowej oraz międzynarodowej technologii wytwarzania innowacyjnych systemów Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, znajdujących wykorzystanie m.in. w budownictwie drogowym jako elementy zabezpieczające.

W związku z powyższym projekt jest komplementarny do szeregu inwestycji, realizowanych w ramach Strategii ZIT-SOM, mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie SOM.

Projekt prowadzi do współpracy w zakresie kooperacji z partnerami gospodarczymi z SOM oraz spoza SOM (województwo zachodniopomorskie).
Projekt przyczyni się w sposób znaczący do realizacji Celu strategicznego 2 Strategii ZIT SOM oraz znacząco do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Strategii ZIT: „Liczba wprowadzonych innowacji”, co zostało opisane w p. A.9.2 wniosku.

Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy – sekcja G wniosku. Wskaźniki produktu – sekcja E.1 wniosku. Projekt ma charakter stacjonarny i jest realizowany na terenie SOM.

Tytuł projektu:

Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data:

2019-07-09

Wartość projektu:

2 045 490,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

748 350,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Realizacja projektu polega na wdrożeniu produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest innowacyjnym w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej systemem Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują maksymalny poziom powstrzymywania T1/W2 (WN ? 0,8 m).
Zastosowanie tymczasowej bariery ochronnej o parametrach T1/W1 (WN ? 0,6 m) pozwoliłoby, w przypadku kolizji zmniejszyć przesunięcie bariery na przeciwległy pas ruchu o 0,2 m.
Na drodze szybkiego ruchu, przy tak wysokich prędkościach oraz tak dużym i wciąż rosnącym natężeniu ruchu dodatkowe 20 cm może zadecydować o tragicznym w skutkach wypadku lub jego braku.
Potwierdzeniem jest analiza rynku w Biznes Planie oraz opinie potencjalnych nabywców, dotyczące innowacyjności produktu, dołączone w ramach załącznika 6.6.

Projekt jest związany z wdrożeniem:

a) innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
b) innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji
c) innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze organizacyjnym.

Zadania:

  1. Nabycie środków trwałych: -Prasa hydrauliczna CNC -Przecinarka taśmowa CNC automat z wyposażeniem dodatkowym -Prasa mimośrodowa -Automat spawalniczy -Stół spawalniczy -Centrum tokarskie -Pionowe centrum obróbcze frezerskie -Urządzenie pomiarowe do produktów wytwarzanych (ramię pomiarowe)
  2. Zakup środka transportu: -Wózek widłowy 5 T
  3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: -Licencja oprogramowania do celów konstrukcyjno – produkcyjnych -Licencja oprogramowania dla centrum tokarskiego oraz pionowego centrum obróbczego frezarskiego Szczegóły- p. D.3, G Wniosku. Wskaźniki produktu, źródła danych oraz sposób pomiaru – p. E.1 wniosku.


Miejsce realizacji: Szczecin, woj. zachpom.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2020.

Tytuł projektu:

Projekt badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa „GP” Sp. z o.o. prowadzący do wdrożenia w działalności gospodarczej innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data:

2017-10-23

Wartość projektu:

2 251 569,40 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

731 447,20 zł
(426 000,00 zł wykorzystano)

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie:

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Perspektywa:

2014 – 2020

Opis Projektu:

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych przez wnioskodawcę, prowadzących do wdrożenia w działalności gospodarczej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1, która jest innowacyjnym w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej systemem Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują maksymalny poziom powstrzymywania T1/W2 (WN <= 0,8 m).
Zastosowanie tymczasowej bariery ochronnej o parametrach T1/W1 (WN<=? 0,6 m) pozwoliłoby, w przypadku kolizji zmniejszyć przesunięcie bariery na przeciwległy pas ruchu o 0,2 m.
Na drodze szybkiego ruchu, przy tak wysokich prędkościach oraz tak dużym i wciąż rosnącym natężeniu ruchu dodatkowe 20 cm może zadecydować o tragicznym w skutkach wypadku lub jego braku.
Potwierdzeniem w/w tezy jest analiza rynku przedstawiono w Agendzie Badawczej oraz opinie dotyczące innowacyjności produktu, dołączone w ramach załącznika 6.6.

Realizacja projektu wymaga przeprowadzenia zadań, szczegółowo opisanych w p. G.1.1 wniosku oraz SW:

1. Opracowanie modelu Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1;
2. Testowanie prototypu Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 warunkach rzeczywistych wraz z opracowaniem urządzenia montażowego dla bariery;
3. Badanie Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny pod kątem spełniania parametrów ASI oraz THIV;
4. przygotowanie do uzyskania patentu dla Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1.

Ponadto w ramach projektu planowane jest ponoszenie kosztów pośrednich w formule zryczałtowanej.
Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał badawczy oraz techniczny do realizacji projektu w części przypadającej na wnioskodawcę (zadanie nr 2).
Projekt obejmuje eksperymentalne prace rozwojowe od poziomu VII gotowości technologicznej.

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnej w świecie technologii produkcji amortyzatora zderzeń dla prędkości 100 km/h

Data umowy:

2013-05-16

Wartość projektu:

1 517 820,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

616 500,00 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach i profili stalowych

Data umowy:

2012-01-26

Wartość projektu:

3 640 690,62 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

1 664 053,11 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania nowoczesnych systemów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data umowy:

2009-12-31

Wartość projektu:

3 111 111,69 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

1 225 513,86 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnych technologii spawania i zgrzewania w procesie produkcji elementów techniki bezpieczeństwa drogowego

Data umowy:

2009-05-21

Wartość projektu:

1 017 913,37 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):

294 800,95 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Działanie:

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje

Perspektywa:

2007 – 2013